Vad händer när översättningen brister? – Dokument och handlingar du bör prioritera 

Vi blir bara fler och fler verksamheter som behöver interagera över språkgränser. Det ställer krav på vår språkkompetens, samtidigt som kommunikationsförmågan sätts på sin spets. Det är skillnad på att luncha med kollegorna som talar olika språk, än att kommunicera på en affärslunch där verksamhetsplaner och kontrakt ska utarbetas.

Det är svårare än många tror att affärsmässigt interagera med andra länder. Speciellt viktigt är det när du ska forma budskap och vital information, i exempelvis rättsliga handlingar, avtal, tekniska dokument och medicinska bruksanvisningar.  Det räcker alltså inte bara att slänga upp den ringrostiga engelskan från högstadiet utan kräver mer kompetens och sakkunnighet än så, ofta med hjälp av en auktoriserad översättare.

När en handling på ett annat språk produceras och bearbetas bör text producenten ha god förståelse och inblick i ämnet som hen skriver om. Det är viktigt att personen också har en förståelse för att fånga rätt ton och hitta rätt språknivå för att texten ska bli korrekt på målspråket och nå målgruppen. Översättningar till andra språk behöver också matcha kulturella skillnader, språkfamiljer, grammatik och lokala bestämmelser. Det finns några översättningar som är viktigare än andra och som du bör prioritera om du verkar på en internationell marknad eller kommersiellt kommunicerar med människor som talar andra språk.

Översättningarna du bör prioritera

Översättningar inom hållbarhet och CSR-arbete

Idag är det mer en regel än undantag att arbeta med hållbarhetsstrategier och CSR arbeten. Dels för att som företag kompensera för sin klimatpåverkan och bidra till en bättre värld men också för att skapa ett mervärde där målgruppen känner att hen väljer en verksamhet som tar ansvar.  Klimat och hållbarhetsrapporter är exempel på översättningar inom hållbarhet och CSR-arbeten. Det är viktigt att ge en korrekt och tydlig uppfattning om verksamhetens hållbarhetsarbete för att såväl kunder, partners och investerare kan matcha dem med sina egna värderingar och prioriteringar.

Översättningar inom E-handel och marknadsföring 

För att överhuvudtaget väcka intresset hos en potentiell kund eller samarbetspartner behöver all information som målgruppen kan söka upp vara lättillgänglig och gå att förstå. Med det menas exempelvis all digital kommunikation som går att få tag på; information på en webbplats, nedladdningsbara filer och manualer, produktinformation och specifikationer samt olika policys som gäller vid exempelvis ett köp av en produkt. Ofta finns målgruppen i fler länder än vad man tänker på, om du inte driver en lokal verksamhet det vill säga. Att göra nödvändig information tillgänglig är därför en pådrivande faktor för att verksamheten ska växa till en internationell marknad och skapa ett förtroende och gott rykte globalt. 

Översättning av juridiska avtal

I juridiska handlingar, som till exempel rättslig information och dokumentation, kontrakt, immateriella rättigheter, användarvillkor och integritetspolicy, handlar det inte bara om att förstå landets egna rättsliga föreskrifter utan även de föreskrifter som gäller i länderna du verkar i. I sin tur behöver även din målgrupp eller kunden förstå samtliga bestämmelser som behöver tas i beaktning. 

När en du verkar i ett annat land behöver din verksamhet följa de lagar och bestämmelser som finns i det landet, det är mycket som kan skilja sig från ditt ursprungsland. Se till att läsa igenom avtal noggrant och att du förstår vad som gäller och inte gäller. 

Översättning av tekniska anvisningar- och manualer

En av de svåraste översättningarna att göra är att översätta tekniska dokument. Originaltexten är ofta skriven av en person som besitter hög kompetens och erfarenhet inom sitt expertområde. Det krävs därför en översättare med stor förståelse för samma ämne, med en förståelse för komplext fackspråk för att kunna översätta till enkla-, pedagogiska termer för slutanvändaren. Det krävs även att översättaren är bekväm att skriva på både språket som originaltexten har och språket den ska översättas till, för att den tekniska översättningen ska bli så korrekt som möjligt och att slutanvändaren oavsett om det är en medarbetare, kund eller partner förstår utan bekymmer.  

Tekniska dokument förekommer särskilt i industriella verksamheter och sammanhang som exempelvis säkerhet- och användarmanualer eller patent information. De beskriver bland annat hur olika processer går till hos tillverkningsföretag eller viktig information som ska beaktas av slutanvändaren för att inte orsaka allvarliga olyckor och skada på såväl den enskilda individen eller omgivningen. 

Översättning av medicin och recept

Livsviktiga översättningar är översättningar av medicin. Det gäller bland annat recept, bruksanvisningar, medicinteknik, forskningsresultat och patientjournaler. Om den översatta informationen skulle vara felaktig kan det leda till att en person feldoserar eller får fel medicin vilket kan orsaka allvarliga konsekvenser där någon i värsta fall får betala med sitt liv. Medicin importeras och exporteras världen över, det är därför av yttersta vikt att information och recept är korrekt och tillräcklig på slutanvändarens lokala språk eller modersmål. Det gäller inte bara för personen som är i behov av medicinen eller receptet, utan även för att läkemedelsindustrin, sjukvården, apoteken och annan hälsovård ska fungera och ge ut säker information och analys för att få befolkningens förtroende för sjuk- och hälsovård.

Översättning av finansiella handlingar

Finansiella handlingar används bland annat vid internationella förhandlingar, affärer och processer. Det kan bland annat vara finansiella avtal, årsredovisningar eller revisions- och försäkrings dokumentation. För att tillåtas verka i andra länder behöver du kunna bevisa din finansiella verksamhet. Samtidigt som eventuella intressenter kan få ett ökat intresse och förtroende för din verksamhet när de får en större inblick i den. Den goda relationen du skapar med din kund, partner eller investerare kommer troligtvis skapa ett gott rykte och bidra till verksamhetens internationella tillväxt. För att säkerställa att målgruppen förstår de finansiella handlingarna är det nödvändigt att översätta dem till målgruppens språk. Informationen som finns i de finansiella handlingarna är i mångt och mycket otroligt känslig och sekretessbelagt. Det är viktigt att den som översätter materialet har en större förståelse och aktuell kunskap om ämnet, facktermer men även kunskap i de globala riktlinjer som finns för att ha möjlighet att reproducera innehållet till det nya språket.

Riskerna du tar när översättningen är bristfällig

Det låter som en självklarhet; att när översättningen brister riskerar du att målgruppen inte förstår innebörden eller budskapet av innehållet. I vissa situationer gör det inte mer skada än att du inte når fram till din mottagare, medans det i andra situationer kan leda till allvarliga konsekvenser. 

När kommunikationen är otillräcklig och du inte når fram till din målgrupp kan det sätta ditt varumärke på spel. Målgruppen kan missuppfatta varumärkets nytta och värde och med det kan varumärket sjunka i kundens ögon utan att det hade behövt bli så från början. Genom tappade kunder och förlorade relationer kan verksamhetens tillväxt sjunka. 

Till de situationer där översättningens kvalité väger ännu tyngre är på platser som tillhandahåller farliga ämnen som kan tända eld, explodera och skapa allvarlig skada hos både användaren och omgivningen. Det är ytterst viktigt att användaren förstår att ett ämne inte får komma i kontakt med exempelvis solljus och kroppen eller att barn och djur ska hållas undan. Likaså gäller medicin som vi ska förtära eller på något sätt använda på kroppen, det gäller att avsändare och mottagare förstår hur medicinen ska brukas för att inte riskera att medicinen används på fel sätt och leder till att fel medicin kommer i fel personers händer, överdosering, allergiska reaktioner, bli allvarligt sjuk eller bli behandlad för något man ej ska bli behandlad för.

Se därför till att noggrant översätta dina handlingar och dokument på ett korrekt sätt. Att lägga tid och kvalité på översättningsarbetet, eller att anlita en översättningsbyrå som Semantix, gynnar dina framtida affärer och ökar chanserna till långvariga- och effektiva samarbeten över gränserna.

Lämna en kommentar